008

باستاقىرىپ

كوكىرەكباەۆ

ۇندەمەي ءجۇرىپ كوپ ءىس تىندىراتىن اكىمدەر بولادى. ولار وزىنە جۇكتەلگەن مىندەتتىڭ اۋقىمىندا ىڭ-شىڭسىز جۇمىسىن اتقارىپ، باسقارىپ وتىرعان ءوڭىرىنىڭدامۋىنا باسا كوڭىل بولەتىنىمەن ەرەكشەلەنەدى.…

بۇگىنگىساياسات